Energie Belasting

Luchtvaart is vrijgesteld van Energie Belasting

Luchtvaart is de meest klimaatintensieve vorm van transport. Daarom verstoort het de verhoudingen nog meer dat de luchtvaart bij de EU-wijde invoering van energiebelasting werd vrijgesteld:

Sinds 2003 is elke vorm van energie, autobrandstof, electriciteit, olie, zelfs kolen en cokes, onderworpen aan een Energie Belasting, ingevoerd door de Europese Richtlijn 2003/96/EC van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en electriciteit. Echter, volgens Art. 14 van deze richtlijn moeten Lidstaten brandstof bestemd voor luchtverkeer vrijstellen van Energie Belasting. Zo zet Art. 14 van de Richtlijn de lange traditie verder van de EU en zijn lidstaten om de luchtvaartsector een bevoorrechte fiscale behandeling toe te kennen.

De toekomst ziet er al even somber uit: het voorstel van de EU-Commissie voor een wijziging van de Richtlijn Energie Belasting (COM(2011) 168 en COM(2011) 169) splitst de Energie Belasting in twee delen:

  • Het eerste deel linkt de hoeveelheid belasting die betaald dient te worden aan de hoeveelheid energie die de bron in kwestie levert. Tenzij Art. 14 van de Energie Belasting Richtlijn wordt opgeheven zal de luchtvaart nog altijd niet onderworpen worden aan de Energie Belasting in functie van de geleverde energiehoeveelheid.
  • Het tweede deel van de Energie Belasting wordt geheven op de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2).  Dit deel van de Energie Belasting wordt uitsluitend toegepast op energiebronnen die geen onderdeel vormen van het Europese systeem van handel in CO2-Emissie Certificaten (EU-ETS). Daarom en aangezien de luchtvaart weliswaar alleen formeel, want voorlopig vrijgesteld, deelneemt aan het EU-ETS, zal ze ook niet onderworpen worden aan het CO2-gerelateerde deel van de Energie Belasting. 

Als resultaat is en blijft luchtvaartbrandstof vrij van elke energiebelasting. En hoewel er kritische stemmen opgaan (zoals van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie en de Europese NGO Transport & Environment) is het niet de bedoeling van de EU-Commissie om een eind te maken aan deze subsidie van de luchtvaart sector.

Oook bezwaren opgeworpen door het Europese Parlement werden tot nu toe genegeerd (Maart/April 2012): „Lucht- en zeevaart: de Richtlijn 2003/96/EC verplicht Lidstaten om brandstof voor niet voor vrijetijd bestemde lucht- en zeevaart vrij te stellen van belasting. De parlementsleden beschouwen dergelijke uitzonderingen als niet in lijn met het doel om een gelijk speelveld te creëren tussen de verschillende transportvormen. Daarom dienen ze te worden afgebouwd.“

Het opnemen van de luchtvaart in het EU-ETS vervangt niet de Energie Belasting. Het kan dienen als een tussentijdse maatregel om de kloof in tijd te overbruggen tot een correcte Energie Belasting van toepassing is op vliegtuigbrandstof maar het kan niet beschouwd worden als een fair belastingsysteem.

Wij vragen dat de luchtvaart binnen de kortst mogelijke tijd volledig onderworpen wordt aan Energie Belasting. In de tussentijd vragen we onmiddellijke opheffing van de vrijstelling van het EU-ETS voor de luchtvaart.