Klimaatverandering en EU Systeem voor Emissiehandel (EU-ETS)

Voor de luchtvaart is deelname aan het EU-ETS opgeschort

Luchtvaart groeit als bron van uitstoot van broeikasgassen en als de meest klimaatintensieve vorm van vervoer groeit binnen de transportsector het snelst. Luchtvaartemissie is de afgelopen 20 jaar verdubbeld en de luchtvaartsector is goed voor 4,9% van het totaal aan emissies dat wereldwijd bijdraagt tot klimaatverandering. Zijn bijdrage tot het global BNP daarentegen bedraagt slechts 0.7%1. Dat maakt de luchtvaart zeven maal meer klimaatintensief dan een gemiddelde economische activiteit.

De internationale gemeenschap heeft de noodzaak begrepen om de emissie van broeikasgassen en klimaatverandering globaal aan te pakken en kwam tot uitdrukking in 1997 in het Kyoto Protocol.

In de nasleep van het Kyoto Protocal nam de Europese Unie het initiatief tot een EU-wijd programma om de uitstoot van CO2 terug te dringen onder de naam van EU Systeem voor Emissiehandel (European Union Emissions Trading System of EU-ETS). Iedereen die CO2 uitstoot en wiens zakelijke basis onder het EU-ETS valt (en/of respectievelijke nationale wetten die het ETS implementeren) moet een aantal uitstootrechten verwerven in functie van de hoeveelheid CO2 die het bedrijf het afgelopen jaar uitstootte. Een bepaald deel van deze rechten wordt kosteloos toegewezen; bijkomende rechten zijn betalend.

Sinds 1 januari 2012 maakt de luchtvaart deel uit van het EU-ETS. Parallel aan dit proces waarbij de Europese luchtvaart  onderworpen wordt aan het EU-ETS, startte het ICAO een procedure op om uiteindelijk tot een wereldwijd systeem voor luchtvaart emissiehandel te komen. Om de onderhandelingen binnen het ICAO te vergemakkelijken heeft de EU de toepassing van het EU-ETS voor de tijd van een jaar opgeschort voor vluchten buiten de Europese Unie die landen op of vertrekken van een Europese luchthaven (d.i. voor het jaar 2013, d.i. voor de emissies van 2012). Slaagt ICAO er niet in om tot een wereldwijd ETS te komen dan wordt het EU-ETS met ingang van januari 2014 volledig van toepassing voor de luchtvaart industrie (tenzij het opnieuw wordt opgeschort).

De luchtvaartindustrie onderwerpen aan het (EU-) ETS kan alleen maar een eerste kleine stap zijn om tot een meer rechtvaardig systeem te komen maar het kan nooit opwegen tegen de milieuschade die de luchtvaartindustrie veroorzaakt. Luchtvaart moet onderworpen worden aan de Energie Belasting. Ter illustratie: als vliegtuigbrandstof onderworpen zou zijn aan het EU-ETS, zou dit EUR 0.012/liter kosten terwijl wegvervoerbrandstof onderworpen is aan Energie Belasting aan ongeveer EUR 0.48/liter. Niets rechtvaardigt een dergelijke onevenwichtige aanpak!

Daarom vragen we als eerste stap opheffing van EU-ETS vrijstelling voor de luchtvaart en dient de sector binnen het EU-ETS te blijven tot ze volledig onderworpen is aan de Energie Belasting.

-------------------

1) The importance of the aviation industry for the global economy, Stephen Perkins, International Transport Forum, September 2010