Belasting Toegevoegde Waarde

Luchtvaart is vrijgesteld van BTW

De EU vrijstelling van BTW op vliegtickets blijft, terwijl luchtvaartmaatschappijen wel inkomende BTW mogen aftrekken, een van de meest verstorende onderdelen van het EU transportbelasting beleid.


Er is geen enkel argument dat dit belastingvoordeel rechtvaardigt:

  • Vliegtickets zijn een verbruiksproduct. Toch zijn vliegtickets nog altijd vrijgesteld van belasting, terwijl verbruiksproducten voor alledag (zelfs als ze in basisbehoeften voorzien) onderworpen zijn aan BTW.
  • Het gevolg van de BTW vrijstelling is dat de Lidstaten naar schatting €10 mia belastinginkomsten mislopen (uitgaand van een gemiddeldde BTW van 20%). Gederfde inkomsten ten gevolge van afwezige luchtvaartbelasting dienen gecompenseerd door belastingverhoging in andere economische sectoren, vooral op gebied van werkgelegenheid.


Hoewel passagiersluchtvervoer normaal onderworpen is aan de BTW wetgeving1, gebruiken de EU Lidstaten een opeenvolging van historische uitzonderingen die in bepaalde gevallen teruggaan tot hun toetreding tot de EU om voor vliegtuigtickets voor internationale vluchten (intra-EU vluchten inbegrepen) een BTW uitzondering te maken (nultarief met teruggave van belasting betaald over een vorige periode). Artikel 371 van de EU-BTW Richtlijn laat Lidstaten die op 1 januari 1978 passagiersvervoer uitzonderden toe dit verder te doen. Landen die na 1 januari 1978 tot de EU toetraden genieten volgens Titel XIII, Hoofdstuk 1, Sectie 2 van de EU-BTW Richtlijn hetzelfde voorrecht.


De uitzonderingen zijn van toepassingen op internationale passagiersvervoersdiensten binnen en buiten de EU. BTW voor tickets op binnenlandse vluchten wordt in alle EU Lidstaten aangerekend (tegen verschillende BTW-tarieven) op enkele uitzonderingen na.


Het resultaat is dat er geen BTW is op welk aspect dan ook van internationale luchtreizen, niet op vliegtickets, noch op de aankoop van vliegtuigen, noch op hun onderhoud, noch op hun brandstof, noch op luchtverkeerscontrole, noch op bagage afhandeling, noch op vliegtuigmaaltijden. Alles wat met luchtreizen te maken heeft na de paspoortcontrole is aan nultarief.


Het nultarief voor vliegtickets afschaffen verbreedt de belastingsbasis en doet deze evolueren naar onrechtstreekse belasting overeenkomstig de Europese Groeistrategie van de Commissie. Daarenboven maakt het de belastingsstrategie groener. In het "Summary Report of the Outcome of the Public Consultation on the Green Paper on the Future of VAT", gelanceerd door de Europese Commissie, drukten deelnemers hun ernstige bezorgheid uit over de verstorende effecten van het huidige BTW systeem, dat uitsluitend lucht- en zeevaartbedrijven die van het huidige systeem profiteren in stand wil houden.

Wij vragen om elk BTW nultarief en elke BTW uitzondering voor vliegtickets af te schaffen en luchtvaart aan standaardtarief op te nemen in het EU BTW belastingsysteem.

----------------

1) Richtlijn Raad 2006/112/EC van 28 november 2006 over het huidige systeem van belasting toegevoegde waarde (zoals geamendeerd door de Richtlijn Raad van 7 december 2010).